แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

คอนเดนเซอร์

เครื่องแก้วคอนเดนเซอร์

คอนเดนเซอร์

(Condenser)

CG0341 แกนเกลียว 300 mm.
(Graham Condenser)

CG0342 แกนตรง 300 mm.
(Liebig Condenser)

CG0343 แกนกระเปาะ
(Allihn Condenser)
(Bubble Innertube)

สั่งซื้อสินค้า