แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

จาน

เครื่องแก้วจานเพาะเชื้อแก้ว

จานเพาะเชื้อแก้ว

(Petri Culture Dish) Æ

CG0401   75 x 15   mm.
CG0402   Æ90 x 18  mm.
CG0403   100 x 20  mm.

สั่งซื้อสินค้า