แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

บิกเกอร์

เครื่องแก้วคนโทก้นแบน

คนโทก้นแบน

(Flat Bottom Flask)

CG0911  250 ml. ST/NS ST/NS 24/29
CG0912  500 ml. ST/NS ST/NS 24/29
CG0913  1000 ml. ST/NS ST/NS 24/29

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วบิกเกอร์

บิกเกอร์

(Beaker Low Form with Spout)

CG0451   50     ml.
CG0452   100    ml.
CG0453   150    ml.
CG0454   250    ml.
CG0455   500    ml.
CG0456   600    ml.
CG0457   1000   ml.
CG0458   2000   ml.
CG0459   3000   ml.
CG0460   5000   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วบิกเกอร์ทรงสูง

บิกเกอร์ทรงสูง

(Beaker Tall Form with Spout)

CG0461   100    ml.
CG0462   250    ml.
CG0463   600    ml.
CG0464   1000   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วคนโทก้นกลม

คนโทก้นกลม

(Round Bottom Flask)

CG0901   250    ml. ST/NS 24/29
CG0902   500    ml. ST/NS 24/29
CG0903   1000   ml. ST/NS 24/29

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วBeaker Low form

Beaker Low form

CG1110   25     ml.
CG1111   50      ml.
CG1112   100    ml.
CG1113   150    ml.
CG1114   250    ml.
CG1115   600    ml.
CG1116   1000   ml.
CG1117   2000   ml.
CG1118   3000   ml.
CG1119   5000   m.l

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วบิกเกอร์ ทนไฟ

บิกเกอร์ ทนไฟ

(Pyrex)

CG2221   50      ml.
CG2222   100    ml.
CG2223   250    ml.
CG2224   600    ml.
CG2225   1000   ml.

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วบิกเกอร์

บิกเกอร์

(Beaker Low Form)

CG3301   50      ml.
CG3302   100    ml.
CG3303   250    ml.
CG3304   600    ml.
CG3305   1000   ml.

สั่งซื้อสินค้า