แบรนด์เนอร์เครื่องแก้ว

ชุดสกัดสารและชุดกลั่น

เครื่องแก้วชุดสกัดสาร

ชุดสกัดสาร

(Extraction Apparatus)

CG0801 ขนาด 250 ml.
CG0802 ขนาด 500 ml.
CG0803 ขนาด 1000 ml.
ประกอบด้วย
  1. ขวดก้นกลม (Round bottom flask, ground mouth) 1 ใบ
  2. หลอดสกัดสาร (Extraction tube) 1 ชุด
  3. คอนเดนเซอร์ (Graham condenser with ground stopper) 1 ชุด
  4. ขาตั้ง - เสา (Stand) 2 ชุด
  5. ข้อต่อเหล็ก (Bosshead) 2 อัน
  6 ที่จับเหล็ก (Condenser clamp) 2 ชุด

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วชุดกลั่นนํ้าอย่างง่าย

ชุดกลั่นนํ้าอย่างง่าย

(Simple Distilling Apparatus)

CG0811 ขนาด 250 ml.
CG0812 ขนาด 500 ml.
ประกอบด้วย
  1. คนโฑก้นกลม (Round bottom flask, ground joint 24/29) 1 ใบ
  2. ข้อต่อ (Adapter bent, 75 º 24/29) 1 ชุด
  3. คอนเดนเซอร์ (Liebig Condenser 24/29) 1 ชุด
  4. ข้อต่อนํ้าไหลออก (Adapter, Distilling, 105º , 24/29) 1 อัน
  5. ขวดรูปชมพู่ 250 ml 1 ใบ

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วชุดกลั่นนํ้า

ชุดกลั่นนํ้า

(Distilling Apparatus)

CG0813 ขนาด 500 ml.
CG0814 ขนาด 1000 ml.
ประกอบด้วย
  1. คนโฑก้นกลม (Round bottom flask, ground joint 24/29) 1 ใบ
  2. จุกแก้วปิดขวด (Hotlors Stopper) 1 ชุด
  3. คอนเดนเซอร์ (Liebig Condenser 14/23) 1 ชุด
  4. คนโฑก้นกลม (Flat Bottom Flask) 1 อัน
  5. ขาตั้ง - เสา (Stand) 2 ชุด
  6. ข้อต่อเหล็ก (Bosshead) 1 ชุด
  7. ที่จับคอนเดนเซอร์ (Condenser clamp) 2 อัน

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วชุดกลั่นลำดับส่วน

ชุดกลั่นลำดับส่วน

(Fractional Distillation)

CG0821 ขนาด 500 ml.
CG0822 ขนาด 1000 ml.
ประกอบด้วย
  1. คนโฑก้นกลม (Round Bottom Flask with socket 24/29) 1 ใบ
  2. ข้อต่อ 3 ทาง (Adapter, distillation connecting 24/29) 1 อัน
  3. หลอดกลั่นลำ ดับส่วน (Fractionaling column) 1 ชุด
  4. จุกเสียบพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ 0 -100 ºC 1 ชุด
  5. คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว (Graham condenser 250 mm 24/29 ) 1 อัน
  6. ข้อต่อ (Adapter, distillation 105 º, 24/29 ) 1 อัน
  7. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flask) 1 ใบ
  8. ขาตั้ง - เสา (Stand) 2 ชุด
  9. ข้อต่อเหล็ก (Bosshead) 2 อัน
  10. ที่จับคอนเดนเซอร์ (Condenser clamp) 2 อัน
  11. ห่วงเหล็ก 4 นิ้ว 1 ชุด
  12. สายยาง 1 เมตร 1 เส้น

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วชุดกลั่นแอลกอฮอล์

ชุดกลั่นแอลกอฮอล์

(Alcohol Distillation)

CG0831 ขนาด 500 ml.
CG0832 ขนาด 1000 ml.
ประกอบด้วย
  1. คนโฑก้นกลม (Round Bottom Flask with socket 24/29) 1 ใบ
  2. ข้อต่อ 3 ทาง (Adapter, distillation conneting 24/29) 1 อัน
  3. จุกเสียบพร้อม เทอร์โมมิเตอร์ 0 -100 ํC 1 อัน
  4. คอนเดนเซอร์ ไส้เกลียว (Graham condenser 24/29) 1 อัน
  5. ข้อต่อ (Adapter, distillation 105 ํ) 1 อัน
  6. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer f lask) 1 ใบ
  7. ขาตั้ง - เสา (Stand) 2 ชุด
  8. ข้อต่อเหล็ก (Bosshead) 2 อัน
  9 ที่จับคอนเดนเซอร์ (Condenser clamp) 2 อัน
  10. ห่วงเหล็ก 4 นิ้ว 1 ชุด
  11. สายยาง 1 เมตร 1 เส้น

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วชุดกลั่นนํ้ามันหอมระเหยหนักกว่านํ้า

ชุดกลั่นนํ้ามันหอมระเหยหนักกว่านํ้า

(Volatile Oil Determination Apparatus)

CG0831 ขนาด 500 ml.
ประกอบด้วย
  1. คนโฑก้นกลมมีแขนข้าง (Round bottom flask with side neck) 1 ใบ
  2. ชุดรองรับนํ้ามันหอม พร้อมก๊อกสำหรับไข มีสเกล (Distilling tube receiver, graduated) 1 ชุด
  3. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (Liebig Condenser) 1 ชุด
  4. ขาตั้ง - เสา (Stand) 2 ชุด
  5. ข้อต่อ (Bosshead) 2 อัน
  6. ที่จับคอนเดนเซอร์ (Condenser clamp) 2 อัน

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วหลอดกลั่นลำดับส่วน

หลอดกลั่นลำดับส่วน

(Column, Distilling Vigreox) : Fractionaling Column)

CG0941  200 mm. ST/NS 24/29
CG0942  300 mm. ST/NS 24/29

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วคอนเดนเซอร์

คอนเดนเซอร์

(Condenser)

CG0931 แกนตรง 300 mm. (Liebig Condenser) 24/29 (2) 10 O.D. (mm.)
CG0932 แกนเกลียว 250 mm. (Graham Condenser) 24/29 (2) 10 O.D. (mm.)

สั่งซื้อสินค้า
เครื่องแก้วข้อต่อ

ข้อต่อ

(Adapter)

CG0951 ข้อต่อการกลั่น 3 ทาง 24/29 (Adapter Distillation Connect 75º)
CG0952 ข้อต่อสามทางสุญญากาศ 24/29 (Adapter Receiver Vacuum With Side Tube)
CG0953 ข้อต่อสุญญากาศ 24/29 (Adapter Vacuum)
CG0954 จุกแก้วปิดขวด 24/29 (Adapter Cone, Hollow Standard Stopper)
CG0955 ข้อต่อ 24/29 (Adapter, Distilling 105º)

สั่งซื้อสินค้า